12 Dec 2012

ร้านอาหาร ท่าน้ำ เชียงใหม่

ให้บริการ อาหารพื้นเมืองเชียงใหม่ อาหารไทย ตัวอาคารตกแต่งสไตล์โคโลเนียล้านนา ติดแม่น้ำปิง พร้อมมีวิวเจดีย์เหลี่ยมโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ฝั่งตรงข้ามร้าน


โทร. 052 001 111

Websit http://www.thanuhm.com+