สาเหตุการเน่าเสียของอาหาร มีอะไรบ้างค่ะช่วยตอบให้หน่อยค่ะ จะเอาไปทำรายงานวิทย์ค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ
   
 
WEBBOARD
 
สาเหตุการเน่าเสียของอาหาร มีอะไรบ้างค่ะช่วยตอบให้หน่อยค่ะ จะเอาไปทำรายงานวิทย์ค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ
July 09, 2007 29,332 View Post by : lemon Rate :

สาเหตุการเน่าเสียของอาหารมีอะไรบ้างค่ะ ช่วยหน่อยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
    lemon       

Comment :  1 09 July 2007


การปนเปื้อนและการเสื่อมเสีย

ของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์

การปนเปื้อนเนื่องจากจุลินทรีย์และการป้องกัน

เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่เน่าเสียได้ง่าย (perishable food) ชนิดหนึ่ง เนื่องจากเนื้อสัตว์มีความชื้นสูงถึงร้อยละ 50-75 มีค่า water activity (Aw) มากกว่า 0.99 มี pH 5.4-5.6 และมีธาตุอาหารพวกไนโตรเจน แร่ธาตุและไวตามินที่อุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะแก่การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีลักษณะทางกายภาพเหมาะสมคือลักษณะโดยทั่วไปของเนื้อมีช่องว่างและโพรงอากาศมากมายที่ทำให้จุลินทรีย์สามารถอยู่ได้

ในขณะที่สัตว์ยังมีชีวิตอยู่ จะมีจุลินทรีย์ปะปนอยู่แล้วโดยธรรมชาติตามผิวนอกของสัตว์ เช่น ขน หนัง กีบเท้า เป็นต้น ตามอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร เช่น ลำไส้ แต่ในกล้ามเนื้อโดยปกติปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ เนื่องจากสัตว์มีระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ โดยระบบการหมุนเวียนของโลหิต เมื่อสัตว์ถูกฆ่าเพื่อนำมาใช้เป็นอาหาร ทำให้ระบบการหมุนเวียนของโลหิตหยุดชะงักลง ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การฆ่า การชำแหละ ทำให้เนื้อเกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเสื่อมเสียและเน่าเสีย รวมทั้งเกิดอาหารเป็นพิษของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ได้ในเวลาต่อมาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

จุลินทรีย์จะเจริญเติบโตได้ต้องมีปัจจัยหลายชนิดที่เอื้ออำนวยในการเจริญเติบโต ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตฃองจุลินทรีย์ได้แก่

1. อุณหภูมิ จุลินทรีย์อาจจะเจริญได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนถึงมากกว่าจุดเดือด (100 ๐C) แต่อย่างไรก็ตาม จุลินทรีย์แต่ละกลุ่มจะเจริญได้ในช่วงอุณหภูมิที่จำกัด ซึ่งพิจารณาจากผลกระทบของช่วงอุณหภูมิที่มีต่อการทำงานของเยื่อหุ้มเซลล์และเอ็นไซม์ต่าง ๆภาพที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตและอุณหภูมิ ซึ่งจุลินทรีย์หลายชนิดจะคล้ายกับของ E.Coli ดังภาพจาก A ไป B แสดงการเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโต ซึ่งก็คล้ายคลึงกับอัตราการเร่งปฏิกิริยาของของเอ็นไซม์ ซึ่งอัตราจะเป็น 2 เท่าของทุก ๆ 10 ๐C ที่เพิ่มขึ้น และที่ B เป็นจุดที่อัตราการเจริญเติบโตขึ้นถึงจุดสูงสุดและหลังจากนั้นจะเริ่มลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขี้น

อุณหภูมิที่เหมาะสมของ E.Coli

• minimum : 8 ๐C

• optimum : 37 ๐C

• maximum : 47 ๐Cอย่างไรก็ตามจุลินทรีย์บางชนิด optimum ของมันจะกว้างมาก เช่น Clostridium perfringens

จะอยู่ในช่วง 37 - 45 ๐Cอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุดที่จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต โดยปัจจัยอื่น ๆ จะต้องอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน เช่น ค่า pH ค่า Water Activity เป็นต้น หากสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ไม่เหมาะสม อุณหภูมิต่ำสุดที่จุลินทรีย์สามารถจะเจริญเติบโตได้ก็จะเพิ่มขึ้นและอุณหภูมิสูงสุดที่จุลินทรีย์จะเจริญได้ก็จะลดลงด้วย

จุลินทรีย์สามารถแบ่งได้เป็น 5 ชนิด ตามอุณหภูมิที่เจริญเติบโต ดังนี้

• Obligate Psychropliles

• Psychrophiles

• Mesophiles

• Thermophiles

• Extreme Thermophilesตารางที่ 4.1 แสดงกลุ่มของจุลินทรีย์ตามอุณหภูมิที่เจริญเติบโตได้กลุ่ม Minimum ๐C Optimum ๐C Maximum ๐C

Obligate Psychropliles

Psychrophiles

Mesophiles

Thermophiles

Extreme Thermophiles

-10

-10

5

30

60 10-15

20-30

28-43

50-65

80-90 20

42

52

70

100จุลินทรีย์ชนิด Psychrotrophs สามารถเจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิต่ำเนื่องจาก

• ในเซลล์มีจำนวนกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว (unsaturated Fatty Acids) จำนวนมากเพื่อรักษา plasma membrane ให้อยู่ในสภาวะของเหลวและเคลื่อนไหวได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 ๐C ซึ่งจะทำให้ membrane ยังสามารถทำงานได้ สามารถดูดซึมสารอาหารได้ที่อุณภูมิต่ำจุลินทรีย์ชนิด Thermophile สามารถเจริญได้ในที่อุณหภูมิสูงได้เนื่องจาก

• Cell Membrane มีความคงตัวสูงผิดปกติเพราะมีปริมาณกรดไขมันที่อิ่มตัว (saturated Fatty Acids) สูงมาก

• เซลล์ที่เป็นโปรตีนและเอนไซม์จะทนต่อความร้อน

• ไรโบโซมจะทนต่อความร้อนอุณหภูมิกับการถนอมอาหาร

ได้มีการใช้อุณหภูมิในการถนอมอาหารมาแต่โบราณ แบ่งเป็น

• การแช่เย็น (Chill Storage) เป็นการเก็บรักษาอาหารในน้ำแข็งหรือในตู้เย็นอุณหภูมิเหนือจุดเยือกแข็ง ตั้งแต่ -1 ถึง 5 ๐C

• การแช่แข็ง (Freezing) เป็นการเก็บรักษาอาหารที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของอาหารนั้น ๆรายละเอียดของการถนอมอาหารด้วยการใช้อุณหภูมิต่ำจะมีในบทที่ 7 การถนอมรักษาเนื้อสัตว์2. ค่า Water Activity จุลินทรีย์ต้องการน้ำในการเจริญเติบโต หากขาดน้ำ จุลินทรีย์ก็

ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เซลล์ของสิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วยน้ำในปริมาณมาก เช่น มากกว่า 75 % ซึ่งน้ำจำนวนนี้ต้องการไว้สำหรับรักษาเซลล์ให้อยู่ในสภาพที่ยังทำงานได้ หากไม่มีน้ำ สิ่งมีชีวิตรวมทั้งจุลินทรีย์จะไม่เจริญเติบโตและสืบพันธุ์

แม้สิ่งแวดล้อมของจุลินทรีย์จะมีน้ำในปริมาณมาก แต่จุลินทรีย์อาจนำมาใช้งานไม่ได้หากน้ำถูกจับไว้ในหลายทาง ๆ ทำให้ไม่สามารถซึมผ่านผนังเซลล์ของจุลินทรีย์ได้ ซึ่งอาจเนื่องมาจาก

- น้ำมีตัวถูกละลายอยู่ เช่น น้ำตาลหรือเกลือ

- น้ำกลายเป็นผลึก เช่น น้ำแข็ง

- น้ำถูกดูดซับอยู่บริเวณผิว

- ฯลฯน้ำที่จุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ได้เรียกว่า available water หรือ Water Activity (Aw)โดย Aw = ความดันไอของสารละลาย (vapour pressure)

ความดันไอของน้ำ(vapour pressure of water) ที่อุณหภูมิเดียวกันการเพิ่มความเข้มข้นของน้ำตาลจะทำให้ความดันไอของสารละลายลดลง ดังนั้นจึงลดค่า

Aw เมื่ออาหารถูกทำให้แห้งอย่างสมบูรณ์ จะไม่มีโมเลกุลของน้ำที่จะทำให้เกิดความดันไอของสารละลาย ค่า Aw จะมีค่า = 0 ในขณะที่น้ำบริสุทธิ์จะมีค่า Aw = 1ผลของค่า Aw ต่อจุลินทรีย์

จุลินทรีย์มีช่วงของค่า Aw ที่มันจะเจริญได้ ซึ่งค่า Aw ที่เหมาะสมที่สุด (Optimum) ต่อการเจริญส่วนใหญ่จะเข้าใกล้ 1 ซึ่งเป็นค่าที่สูงและที่จุดนั้นจะมีสารอาหารละลายอยู่เหมาะสมกับการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ ดังแสดงในภาพที่ 4.3 ค่า Aw ต่ำสุดที่จุลินทรีย์จะเจริญได้อยู่ที่ 0.61 ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านั้น ได้แก่ พวกราต่าง ๆ หากค่า Aw ลดลงกว่าจุดต่ำสุดที่มันจะเจริญได้ มีผลทำให้จุลินทรีย์จะไม่สามารถเจริญได้และค่อย ๆ ตายลง

จุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหารที่ถนอมโดยวิธีการเติมเกลือหรือน้ำตาล จะเกิดปรากฎการณ์เกี่ยวกับการ Osmosis ปกติแล้วเซลล์จะเจริญได้ต้องอยู่ในภาวะที่มีน้ำซึมผ่านเข้าเซลล์ แต่เมื่อเซลล์อยู่ในภาวะที่ภายนอกเซลล์มีความเข้มข้นของสารละลายมากกว่าภายในเซลล์ น้ำจะไหลออกจากเซลล์ เซล์เริ่มเสียหายและตายลง

ความเสียหายของเซลล์เกิดจาก

• การสูญเสียแรงดันภายในเซลล์ที่ทำให้เซลล์เต่ง เซลล์จะเหี่ยว การเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์หยุดชะงัก

• เยื่อหุ้มเซลล์ถูกทำลาย

• เยื่อหุ้มเอนไซม์ถูกทำลาย

• เอ็นไซม์ในไซโตพลาสมถูกทำลายWater Activity และการถนอมอาหาร

การลดปริมาณน้ำที่จุลินทรีย์นำมาใช้ได้เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นวิธีการถนอมอาหารที่ใช้กันมาแต่โบราณ การลดค่า Aw ของอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียหรือจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษซึ่งมากับวัตถุดิบ หรือปนเปื้อนในระหว่างการผลิตอาหาร จุลินทรีย์ไม่เพียงแต่ไม่เจริญเติบโต แต่อาจตายได้ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการทำแห้งและระยะเวลาที่จุลินทรีย์อยู่ในสภาพที่มี Aw ต่ำกว่าค่า Aw ต่ำสุดที่จุลินทรีย์สามารถเจริญได้

การถนอมอาหารที่เกี่ยวข้องกับการลดค่า Aw ได้แก่

-การเติมเกลือ

-การเติมน้ำตาลหรือน้ำตาลแอลกอฮอล์

-การทำแห้ง

-การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze Drying)

-การแช่แข็งอัตราการเจริญ อัตราการเจริญ

สูงสุด ต่ำสุด

0.711.0 0.9 0.8 0.7 0.6ภาพที่ 4.2 ช่วงค่า Water Activity สำหรับจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตได้ในอาหาร3. pH

โดยทั่วไปเยื่อหุมเซลล์ของจุลินทรีย์ยอมให้ประจุ H + หรือ OH - ผ่านเข้าออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น รวมทั้งภายในไซโตพลาสซึมของเซลล์มีระบบบัฟเฟอร์ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ pH จึงทำให้ค่า pH ภายในเซลล์ของจุลินทรีย์มีค่าใกล้เคียงกับ pH 7

จุลินทรีย์มีค่า pH ที่มันเจริญเติบโตได้ในช่วงต่างกัน ภาพที่ 4.3 แสดงช่วงการเจริญของจุลินทรีย์กลุ่มต่าง ๆภาพที่ 4.3 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มที่ pH ต่าง ๆหาก pH อยู่นอกช่วงที่จุลินทรีย์จะเจริญได้อาจเกิดผลเสียต่อสิ่งต่าง ๆ ของเซลล์ดังนี้

• เอนไซม์ที่เกี่ยวกับการดูดซึมสารอาหารและแร่ธาตุต่าง ๆ

• การสร้างเอ็นไซม์ที่ทำงานภายนอกเซลล์และกิจกรรมของมัน

• กลไกการสร้าง ATP ในแบคทีเรีย ซึ่งเกี่ยวข้องกับผนังเซลล์

ภาพที่ 4.4 แสดงภาพของเซลล์เมื่ออยู่ในสภาวะที่มีความเป็นกรดด่างอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมตารางที่ 4.2 ช่วง pH ในการเจริญของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษจุลินทรีย์ Minimum Optimum Maximun

Staphylococcus aureus

Clostridium perfringens

Listeria monocytogenes

Salmonnella spp

Vibrio parahaemolyticus

Bacillus cereus

Campylobacter

Yersinia

Clostridium botulinum 4.0

5.5

4.1

4.05

4.8

4.9

4.9

4.6

4.2 6.0-7.0

7.0

6.0-8.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0-8.0

7.0 9.8

8.0

9.6

9.0

11.0

9.3

9.0

9.0

9.0pH ในอาหารซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมของเซลล์ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเซลล์จุลินทรีย์ แต่ในทางตรงกันข้าม จุลินทรีย์ก็สามารถสร้าง pH ให้มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้เช่นกัน ดังเช่น lactic acid bacteria สามารถย่อยสลายคาร์โบไฮเดรทแล้วเปลี่ยนเป็นกรดอินทรีย์ขึ้นมา กรดที่ผลิตขึ้นมีผลทำให้ pH ต่ำลงไปอีก และมีผลกระทบต่อการเจริญของจุลินทรีย์อื่นในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ4. ออกซิเจนและปฏิกิริยา Oxidation-Reduction

การเจริญของจุลินทรีย์ต้องการออกซิเจนในการเจริญมากน้อยต่างกัน จุลินทรีย์บางชนิดต้องการออกซิเจนในการสร้างพลังงานระดับเซลล์ในรูปของ ATP ในขณะที่บางชนิดสามารถสร้างพลังงานระดับเซลล์โดยไม่ต้องการออกซิเจนจุลินทรีย์สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ตามความต้องการปริมาณออกซิเจนได้ดังนี้

1) Aerobic Bacteria คือแบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจนสำหรับการเจริญเติบโต เช่น

Escherichia และ Pseudomonas

2) Anaerobic Bacteria คือแบคทีเรียที่เจริญได้ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน เช่น Clostridium

3) Facultative Bacteria คือแบคทีเรียที่เจริญได้ทั้งในสภาพที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน เช่น Staphylococcusแบคทีเรียส่วนใหญ่ที่เป็นสาเหตุของอาหารเน่าเสียและอาหารเป็นพิษมักเป็นแบคทีเรียที่

ต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโต แต่อย่างไรก็ตาม Clostridium botulinum เป็นแบคทีเรียที่ไม่ต้องการอากาศซึ่งมีพิษร้ายแรงมาก มักพบในอาหารกระป๋องที่ปฏิบัติไม่ถูกสุขลักษณะและฆ่าเชื้อไม่เพียงพอ

สาเหตุของการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์และการป้องกัน

สาเหตุของการปนเปื้อนเนื่องจากจุลินทรีย์มีหลายประการดังนี้คือ

1. จากตัวของสัตว์เอง ชนิดของจุลินทรีย์ที่สำคัญ ได้แก่ แบคทีเรียพวกโคลิฟอร์มที่มีอยู่ในเศษอุจจาระและอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งสามารถปนเปื้อนเข้าไปในซากได้ ทำให้เนื้อสัตว์นั้นไม่ปลอดภัยที่จะบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าซากเกิดการปนเปื้อนของเชื้อ E. coli O157:H7 และเนื้อนั้นนำไปผ่านความร้อนสูงไม่เพียงพอที่จะทำลาย ก็สามารถทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ ตัวอย่างเช่น การเกิดโรคอาหารเป็นพิษ เนื่องจากเชื้อ E. coli O157:H7 ในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริโภคเนื้อวัวบดที่ผ่านการให้ความร้อนไม่เพียงพอ ดังนั้นในปี ค.ศ.1993 FSIS-USDA (The Food Safety and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture) จึงได้กำหนดให้โรงงานฆ่าสัตว์มีการตัดแต่งเอาพวกเศษอุจจาระและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ออกไปจากซากให้หมดก่อนที่จะทำการล้าง และจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคหรือลูกค้าต่อไป นอกจากนี้งานทดลองของ Smith และ Graham (1978) พบว่า การแช่ซากในน้ำร้อนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 10 วินาที จะช่วยลดปริมาณบักเตรีพวกโคลิฟอร์มลงไปได้ถึงร้อยละ 992. จากน้ำใช้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ใช้ในการล้างและลวกขนสุกรก่อนการขูดขน หรือน้ำที่ใช้ในการล้างเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ในกรณีที่ชำแหละสุกร จะมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์จากมีดที่ใช้เชือดคอ ดังนั้นน้ำที่ใช้ในการล้างต้องมีคลอรีนที่ตกค้างอยู่ในปริมาณที่กำหนด และการใช้น้ำร้อนลวกขนสุกรก่อนการขูดขน เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้จุลินทรีย์ปนเปื้อนเข้าสู่ซาก โดยผ่านจากหนังและขนสุกรเข้าไปยังเลือด และจากเลือดเข้าสู่กล้ามเนื้อ และเข้าไปยังไขกระดูก ทั้งนี้เพราะหัวใจสุกรยังมีการเต้นอยู่ภายหลังถูกเชือดใหม่ ๆ จะทำให้เกิดการดูดน้ำลวกขนเข้าไปในซากได้ นอกจากนี้น้ำที่ใช้เป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ควรจะเป็นน้ำที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานน้ำบริโภค เช่น น้ำหรือน้ำแข็งที่ใช้เป็นส่วนผสมในการทำไส้กรอก

3. จากอากาศ รอบ ๆ ข้าง ซากหรือเนื้อสัตว์ หรือในห้องที่ทำการแปรรูป อาจจะปน

เปื้อนจากจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในอากาศตามธรรมชาติได้ ดังนั้นโรงงานต้องมีการสุขาภิบาลที่ดี โดย

 ในห้องเย็นที่เก็บรักษาเนื้อผ่าครึ่งหรือผ่าสี่ อาจมีการใช้ตะเกียงลำแสงอุลตราไวโอเลต (ultraviolet ray lamb) ติดตั้ง เพื่อช่วยทำลายบักเตรีที่ปนเปื้อนบนผิวหน้าของซาก ทำให้สามารถเก็บรักษาซากได้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 15.6 องศาเซลเซียส เพื่อทำการบ่มให้เนื้อวัวนุ่ม แต่การใช้ตะเกียงลำแสงอุลตราไวโอเลตจะผลิตก๊าซโอโซนขึ้น ซึ่งมีผลต่อการทำลายจุลินทรีย์ได้และยังอาจก่อให้เกิดการออกซิไดซ์ของกรดไขมันขึ้นได้ จึงต้องคำนึงถึงข้อเสียนี้ไว้ด้วย รักษาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในห้องตัดแต่งเนื้อสด ในห้องตัดแต่งเนื้อสดจะมีอุณหภูมิสูงกว่าห้องเก็บเล็กน้อย เพื่อให้ความชื้นภายในชิ้นเนื้อซึมผ่านออกมาที่ผิวนอกได้ ทำให้เนื้อที่ชำแหละได้จะดูสดกว่าเมื่อนำออกจากห้องเก็บ อุณหภูมิห้องตัดแต่งควรใช้ประมาณ 10 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ในห้องตัดแต่งควรรักษาให้ต่ำ เพื่อป้องกันการกลั่นตัวของความชื้นจากอากาศบนชิ้นเนื้อ (sweating) ซึ่งจะเป็นผลให้แบคทีเรียเจริญได้ดี และทำให้เกิดการเน่าเสียได้ รักษาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในห้องเก็บชิ้นเนื้อที่ตัดแต่งแล้ว ต้องเก็บรักษาให้อุณหภูมิต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่เกิดการหลอมละลายของน้ำแข็งและเกิดเป็นน้ำแข็งขึ้นอีกสลับกัน ดังเช่น อุณหภูมิระหว่าง -2.2 ถึง -1.1 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้คุณภาพของเนื้อสดเสียไป ดังนั้นห้องเก็บในช่วงนี้ควรใช้อุณหภูมิระหว่าง -1.1 ถึง 1.7 องศาเซลเซียส และควรรักษาความชื้นสัมพัทธ์ในห้องเก็บเนื้อสดให้อยู่ระหว่างร้อยละ 90-95 โดยต้องพยายามรักษาความชื้นสัมพัทธ์ในห้องเก็บเนื้อสดให้มีค่าสูงสุด เพื่อป้องกันน้ำหนักสูญหายเนื่องจากการระเหยของน้ำ และต้องควบคุมความเร็วลมหมุนเวียนในห้องเก็บให้เหมาะสมด้วย ยกตัวอย่างการเก็บเนื้อในห้องเก็บ ให้เนื้อมีผิวหน้าแห้งพอเหมาะ สำหรับในห้องเก็บขนาด 115,000-120,000 ลุกบาศก์ฟุต จะต้องให้มีความเร็วลมหมุนเวียนประมาณ 135,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ในห้องเย็นช่วงแรก (cool room) และ 40,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีในห้องเก็บ4. ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะจากผู้ปฏิบัติงานที่มีอนามัยส่วนบุคคลไม่ดี เกิดได้จากมือและ

เสื้อผ้าของผู้ปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายซาก การตัดแต่งซากและการบรรจุ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน สวมเสื้อผ้าที่สะอาด ทำความสะอาดที่คลุมผมและรองเท้าอย่างสม่ำเสมอ ไม่เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือโรคผิวหนัง ควรตรวจสอบความสะอาดของคนงานทางจุลชีววิทยา5. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มีด ใบเลื่อย ที่ใช้ในการชำแหละและตัดแต่งซาก รวมทั้งเครื่องมือและเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในระหว่างการดำเนินการแต่ละขั้นตอนไปจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่พร้อมรับประทาน ควรมีการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุกวัน โดยการตรวจสอบด้วยสายตา (visual inspection) และมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ที่สัมผัสกับเนื้อและผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงตลอดเวลา เช่น กำหนดให้ทำความสะอาดวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการฆ่าและชำแหละและการตัดแต่งซากทุกครั้งที่ปฏิบัติการเสร็จด้วยน้ำผสมคลอรีนหรือกรดแลคติก

6. จากกระบวนการผลิต ได้แก่ สภาพต่าง ๆ ขณะนำไปแปรรูปหรือประกอบอาหาร ทำให้เพิ่มพื้นที่ผิวของเนื้อที่จุลินทรีย์จะปนเปื้อนได้มาก เช่น การตัดชิ้นเนื้อให้มีขนาดเล็กลงหรือการบดสับให้ละเอียด เหล่านี้เป็นสาเหตุให้จุลินทรีย์ปนเปื้อนลงไปในเนื้อได้มาก และการบดสับหรือการบดผสมยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวของเนื้อที่สัมผัสกับอากาศ ค่า oxidation-reduction potential จะสูงขึ้น ซึ่งจะเหมาะแก่การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศ ดังนั้นเนื้อบดละเอียดควรนำไปแปรรูปทันที ไม่ควรเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นนานเกินไป และในการผลิตไส้กรอกสุก เช่น แฟรงค์เฟอร์เตอร์ หรือโบโลญ่า ควรให้ความร้อนที่กึ่งกลางชิ้นเนื้อมีอุณหภูมิถึง 71.1 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังอาจป้องกันได้โดย

• เนื้อที่จะนำมาใช้สำหรับการหมักเกลือหรือเพื่ออุตสาหกรรมไส้กรอกหรืออื่น ๆ ควรทำให้เย็นทันทีภายหลังการชำแหละ ให้อุณหภูมิภายในเป็น 1.7 องศาเซลเซียส

• ผลิตภัณฑ์ เช่น แฮม หรือเบคอน ควรทำการฉีดด้วยสารละลายน้ำเกลือในวันเดียวกับที่ชำแหละ หรือควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -3.3 ถึง –2.2 องศาเซลเซียส ถ้าต้องใช้เพื่อการผลิตในวันต่อไป

• เนื้อสดที่จะนำไปหมักหรือนำไปแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ไส้กรอกต่าง ๆ ไม่ควรนำออกจากอุณหภูมิห้องเก็บ ไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า และมีความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า เพราะสภาพการณ์นี้จะเป็นผลทำให้เกิดการกลั่นตัวของความชื้นบนชิ้นเนื้อ (sweating) ซึ่งจะเป็นผลให้แบคทีเรียเจริญได้ดี

• เนื้อที่ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมไส้กรอกไม่ควรเสียหรือเป็นเมือกมาก่อน และควรมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนในปริมาณต่ำ

• น้ำหมัก (pickle solution) ที่ใช้ฉีดและแช่เนื้อในการหมัก ไม่ควรนำกลับมาใช้สำหรับการผลิตแบบ short cure

• ไส้กรอกสดหรือไส้กรอกสุก เมื่อทำเสร็จควรนำเข้าเก็บรักษาในห้องเย็นทันที

• ผลิตภัณฑ์จากการขายปลีกที่เก็บคืนกลับมายังโรงงาน ไม่ควรนำมาใช้ในส่วนผสมของการผลิตครั้งต่อไปลักษณะการเสื่อมเสียเนื่องจากจุลินทรีย์

1. เกิดการเหม็นหืน (rancidity) เกิดจากบักเตรีที่สามารถสร้างเอนไซม์ย่อยไขมันได้

(lipolytic bacteria) ได้แก่ "เอนไซม์ออกซิเดส" จะเข้าทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับกรดไขมันในองค์ประกอบที่เป็นไขมันในเนื้อสัตว์ "เอนไซม์ไลเปส" จะไฮโดรลิซิส (hydrolysis) โมเลกุลของไขมัน เป็นต้น ทำให้เกิดเป็นสารประกอบต่าง ๆ ได้แก่ กรดไขมันอิสระ กลีเซอรอล อัลดีไฮด์ คีโตน แอลกอฮอล์ เปอร์ออกไซด์ เป็นต้น ซึ่งเป็นสารประกอบที่ระเหยได้ ทำให้อาหารมีกลิ่นรสผิดปกติไป แบคทีเรียที่สามารถสร้างเอนไซม์ย่อยไขมันได้ ได้แก่ Pseudomonas spp. ,Achromobactor spp.

โดยทั่วไปจุลินทรีย์เป็นสาเหตุใหญ่ประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเหม็นหืน แต่ไม่ค่อยสำคัญมากในเนื้อ เพราะสารประกอบต่างๆ ที่ได้จากการย่อยสลายของไขมัน จะยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หลาย ๆ ชนิด โดยเฉพาะสารพวกเปอร์ออกไซด์ (peroxides) ที่เกิดขึ้นระหว่างการออกซิเดชันของกรดไขมัน จะเป็นพิษอย่างยิ่งต่อจุลินทรีย์ และนอกจากนี้ยังมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีของเม็ดสีในผลิตภัณฑ์เนื้อหมักอีกด้วย และพบว่าเอนไซม์จากแบคทีเรียสามารถย่อยโปรตีนได้ดีกว่า ดังนั้นกลิ่นและรสต่าง ๆ ที่เกิดจาการย่อยโปรตีนหรือกลิ่นเหม็นเน่า จึงบดบังกลิ่นและรสที่เกิดการกระบวนการเติมออกซิเจนหรือกลิ่นเหม็นหืนจนหมด แต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ที่เก็บที่อุณหภูมิต่ำ ๆ ซึ่งไม่เหมาะกับกระบวนการย่อยโปรตีน กลิ่นและรสที่เกิดจากการเติมออกซิเจนจะเด่นชัดขึ้น2. เกิดการเหม็นเน่า (putrefaction) เกิดจากบักเตรีที่สามารถสร้างเอนไซม์ย่อย

โปรตีนได้ (proteolytic bacteria) เช่น Proteus sp., Clostridium perfringens, Pseudomonas sp.จะไปย่อยสลายโมเลกุลของโปรตีนหรือสายเปปไทด์หรือกรดอะมิโนอิสระ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในเนื้อสัตว์ ทำให้เกิดเป็นสารที่ระเหยได้ ได้แก่ พวกไฮโดรเจนซัลไฟด์(hydrogen sulphide) เมอร์แคปแตน(mercaptans) อินโดล (indoles) แอมโมเนีย(ammonia) เอมีน(amines)และอื่น ๆ เกิดเป็นกลิ่นเหม็นเน่าขึ้นมา เช่น การเกิด bone-taint หรือ bone-souring ซึ่งมักเกิดกับบริเวณใกล้ ๆ กระดูก ซึ่งได้รับความเย็นไม่เพียงพอ

histidine decarboxylase

histidine  histamine3. การเกิดก๊าซและรสเปรี้ยว (gassing and souring) เกิดจากบักเตรีพวกที่ไม่

ต้องการอากาศ (anaerobic bacteria) เช่น พวก lactic acid bacteria ชนิดต่าง ๆ ,Streptococcus faecium, Streptpcoccus faecalis, Microbacterium thermosphactum ไปย่อยสลายองค์ประกอบที่เป็นคาร์โบไฮเดรตในเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ เช่น แป้ง น้ำตาล ทำให้เกิดสารประกอบพวกกรดอินทรีย์ต่าง ๆ เช่น กรดอะซิติก ทำให้เนื้อมีค่า pH ลดลง และเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับแอลกอฮอล์ขึ้นมาในเวลาเดียวกัน มักพบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกขนาดใหญ่ หรือในผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแบบสุญญากาศ เช่น พบในแฮมและเบคอนที่นำมาหั่นบาง ๆ บรรจุพลาสติกแบบสุญญากาศ

4. การเกิดเมือกที่ผิวหน้า (slime surface) เมือกเป็นสารพวก polysaccharides ที่จุลินทรีย์ผลิตขึ้นมาและสะสมอยู่ภายในเซลล์ เมื่อเราสามารถมองเห็นโคโลนีของจุลินทรีย์ด้วยตาเปล่าได้ ก็จะมองเห็นเป็นเมือกเกิดขึ้น อาจมีสีขาวหรือสีเหลืองเกิดขึ้นบนผิวหน้าของชิ้นเนื้อ และมีกลิ่นเหม็นด้วย มักเกิดภายใต้สภาวะมีอากาศ มักเกิดจากบักเตรีพวก Pseudomonas sp., Achromobactor sp. ในเนื้อสัตว์ที่แขวนไว้ในห้องเย็นที่มีความชื้นสูง แต่ถ้ามีความชื้นต่ำในห้องเย็นจะพบพวก micrococcus เช่น Microbacterium thermosphactum หรือ Streptococcus sp. หรือยีสต์ปะปน เช่น ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกสุกพวกแฟรงค์เฟอร์เตอร์และโบโลญ่า

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่บรรจุแบบสุญญากาศมักไม่ค่อยพบการเน่าเสียในลักษณะนี้ เพราะการปนเปื้อนของ anaerobic bacteria ในธรรมชาติมีน้อยกว่าพวก aerobic bacteria และพวก aerobic bacteria โดยปรกติจะผลิตกรดอินทรีย์ขึ้นในระหว่างการเจริญเติบโต ปริมาณกรดที่เกิดขึ้นจากบักเตรีเหล่านี้จะมีผลยับยั้งการเจริญของพวก anerobic bacteria ด้วย แต่ถ้าผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาสภาพสุญญากาศ มีการปนเปื้อนจาก anaerobic bacteria ขึ้น และเก็บรักษาไว้ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก็อาจเกิดการเน่าเสียที่สังเกตได้ เป็นเมือกสีขาวคล้ายน้ำนม (whitish liquid) ในผลิตภัณฑ์ที่บรรจุธรรมดา เมือกของแบคทีเรียจะปรากฏเห็นเป็นรูปลูกปัดเล็ก ๆ ละเอียด แตะดูจะเป็นยางเหนียว และมีกลิ่นเหม็น (off odor) บางครั้งมองเห็นคล้ายยีสต์5. การเกิดสีต่าง ๆ บนผิวหน้า (discoloration) ของชิ้นเนื้อ เกิดเนื่องจากจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่เจริญเติบโตแล้วสร้างเม็ดสีขึ้นมา ทำให้มองเห็นเป็นจุดสีต่าง ๆ เช่น จุดสีแดงจาก Serratia marcescens จุดสีฟ้าจาก Pseudomonas syncyanea จุดสีน้ำเงินแกมเขียวหรือดำแกมน้ำตาลจาก Chromobacterium lividum เป็นต้น6. การเปลี่ยนแปลงสีของเม็ดสีในผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก จุลินทรีย์ตัวที่มีบทบาทสำคัญคือ Lactobacillus viridescens หรืออาจเป็นพวก Leuconostoc sp. ที่ปนเปื้อนเข้ามาในส่วนผสมของเนื้อในขณะเตรียมการ ในการอบและการรมควันผลิตภัณฑ์ใช้ความร้อนไม่เพียงพอต่อการทำลายบักเตรีที่ปนเปื้อนได้หมด บักเตรีที่เหลือรอดอยู่จะเจริญเติบโตและสามารถสร้างสารพวกเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นสารออกซิไดซ์อย่างแรง สามารถเข้าทำปฏิกิริยากับอนุมูลเฟอรัสในโครงสร้างวงแหวนพอไพรินของเม็ดสีไมโอโกลบิน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของไนโตรโซฮีไมโครม ไปเป็น cholemyoglobin ซึ่งอยู่ในรูปของ verdoheme ทำให้เกิดเป็นสีเขียว (greening) ขึ้นในไส้กรอก ลักษณะการเกิดสีเขียวส่วนใหญ่มี 3 ลักษณะคือ

6.1 การเกิดสีเขียวบริเวณแกน (core greening) การเกิดจุดสีเขียวเล็ก ๆ ขึ้นที่กึ่งกลางของชิ้นไส้กรอกและจะขยายวงกว้างจากจุดนี้ไปรอบ ๆ มักพบในไส้กรอกขนาดใหญ่ เช่น โบโลญ่า ที่ถูกตัดและผิวหน้าถูกปล่อยทิ้งไว้สัมผัสกับอากาศ

6.2 การเกิดสีเขียวบริเวณผิวหน้า (surface greening) พบมาก คือการเกิดเป็นสีเขียวเทา ๆ ที่ผิวหน้าไส้กรอก มักเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเกิดเมือก สาเหตุเพราะสุขลักษณะในการผลิตไม่ดี เกิดการปนเปื้อนที่ผิวหน้าหลังจากการทำให้สุก โดยเฉพาะในช่วงของการลอกไส้และการบรรจุ หรือเกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์หลังการผลิตเสร็จใหม่ ๆ กับการปนเปื้อนข้าม (cross contamination)

6.3 การเกิดวงแหวนสีเขียว (green ring) คือ การเกิดวงแหวนสีเขียวขึ้นภายในไส้กรอกที่ช่วงความลึก 2-3 มิลลิเมตร จากผิวหน้าของไส้กรอก ปกติแล้วไม่ค่อยพบ สาเหตุที่ทำให้เกิดยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่ามักเกิดกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบ ซึ่งมีการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์มาก จุลินทรีย์ส่วนใหญ่จะถูกทำลายในระหว่างการอบและรมควัน แต่สิ่งที่ได้จากกระบวนการเมตาโบลิซึมของจุลินทรีย์ยังคงอยู่ ได้แก่ เอนไซม์ที่ถูกสร้างขึ้น และสามารถออกซิไดซ์เม็ดสีได้ จะเกิดมีปฏิกิริยาต่อไปได้ ประกอบกับสภาพต่าง ๆ เหมาะสม ทำให้ hemochrome เปลี่ยนแปลงไปเป็น verdoheme ทำให้เกิดเป็นวงแหวนสีเขียวขึ้น โดยปกติการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นภายใน 1-2 วัน หลังจากทำไส้กรอกเสร็จ ซึ่งไม่สามารถสังเกตเห็นได้ จนกระทั่งทำการผ่าหรือตัดออกดูภายใน

นอกจากนี้ยังอาจเกิดการซีดจางของสี (color degradation) ได้ เนื่องจากการเก็บที่อุณหภูมิสูงและการที่สุขลักษณะในการผลิตไม่ดี ทำให้มีแบคทีเรียเริ่มต้นสูง และเมื่อเก็บที่อุณหภูมิสูงแบคทีเรียก็ยิ่งเจริญเติบโตได้ดี และผลิตสารประกอบที่สามารถทำลายเม็ดสีได้ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จากแบคทีเรียพวก Lactobacillus viridescens, Leuconostoc spp. เป็นต้น7. การเกิดเชื้อราที่ผิวหน้า โดยทั่วไปเป็นเชื้อราพวก Cladosporium ทำให้เกิดจุดสีดำ Thamnidium , Mucor , หรือ Rhizopus ทำให้เกิด " whisker " ที่ผิวหน้าของเนื้อวัว Penicillium ทำให้เกิด green patch และ Sporotrichum ทำให้เกิดจุดสีขาว มักพบในเนื้อที่ตัดแบ่งครึ่งหรือแบ่งสี่ที่เก็บรักษาในห้องเย็น ที่อุณหภูมิใกล้ 0 องศาเซลเซียส เพื่อการบ่มเนื้อให้นุ่ม (aging) วัตถุประสงค์ของการบ่มเนื้อเพื่อให้เนื้อมีความนุ่มตามต้องการและมีการผลิตกลิ่นรสเฉพาะขึ้นเรียกว่า “aged flavor” ซึ่งยังไม่มีการสำรวจหรือตรวจหาจุลินทรีย์พวกนี้ในเนื้อว่าทำให้เนื้อมีความนุ่มเพิ่มขึ้น หรือมีกลิ่นของเนื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างไร แต่การขึ้นราในเนื้อเป็นผลให้ต้องตัดแต่งเนื้อทิ้งไป เมื่อจะนำไปทำผลิตภัณฑ์อื่นต่อไปตารางที่ 4.3 จุลินทรีย์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เน่าเสีย

ผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์ ชนิดของการเน่าเสียเนื้อสด-------------เนื้อที่ผ่านการแปรรูป

แฮมที่ผ่านการหมักเกลือ

--------------เบคอน----------------

ไส้กรอกที่ผ่านการหมักเกลือ

--------------ไส้กรอกเปรี้ยว

--------------

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ

หมักโดยเติมน้ำส้มสายชู

--------------

ผลิตภัณฑ์เนื้อกระป๋องที่ผ่านการฆ่าเชื้อชนิด commercially sterilization--------------

ผลิตภัณฑ์เนื้อกระป๋องที่ผ่านการฆ่าเชื้อชนิด semi-preserved หรือ

pasteurization

Pseudomonas

Achromobactor

Flavobacterium

...........................

Lactobacillus

Microbacterium

Micrococcus

-------------

Achromobacter

Pseudomonas

Bacillus

Lactobacillus

...........................

Streptococcus

Clostridium

...........................

Micrococcus

Microbacterium

Yeasts

-------------Streptococcus

Molds

...........................

Lactobacillus

Micrococcus

StreptococcusMicrococcus

Yeasts

...........................

LactobacillusLeuconostoc

Micrococcus

........................…

Lactobacillus

-------------ราและยีสต์

-------------

Lactobacillus-------------

สปอร์ของ Bacillus

สปอร์ของ Clostridium-------------

Streptococcus

...........................

Bacillus

Clostridium มีเมือกเปลี่ยนเป็นสีเขียว มีรงควัตถุที่เรืองแสง

มีจุดสีขาว หรือจุดสี ซึ่งเป็นโคโลนีของแบคทีเรีย.......................................................................

เกิดเมือกหรือลักษณะเหนียว รสเปรี้ยว หรือเน่าเสีย

-----------------------------------รสเปรี้ยว

.......................................................................

เกิดก๊าซ ชิ้นเนื้อมีอาการบวม เปลี่ยนเป็นสีเขียว.......................................................................

มีเมือกตรงผิวหน้า

-----------------------------------

เกิดเมือก มีจุดสีขาวหรือจุดสี.......................................................................

มีรสเปรี้ยวเล็กน้อยในเบคอนที่บรรจุโดยระบบ

สุญญากาศ

มีเมือกตรงผิวหน้า.......................................................................

ผลิตก๊าซในไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ที่บรรจุโดย

ระบบสุญญากาศ

สีซีดบริเวณผิว.......................................................................

สีเปลี่ยนเป็นสีเขียว

-----------------------------------มีเมือกและเปลี่ยนสี

-----------------------------------

น้ำหมักมีลักษณะขุ่น--------------------------------------

จุลินทรีย์พวก thermophillic เจริญเติบโตเนื่องมาจากการทำให้เย็นไม่เพียงพอ และจำนวนจุลินทรีย์ที่เริ่มต้นมีมากเกินไป----------------------------------

มีรสเปรี้ยวและเปลี่ยนสี

....................................................................…

ถ้าเก็บไว้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 100ซ จะผลิตก๊าซ มีเจลาตินเยิ้มออกมา และมีการเน่าจากการสลายตัวของโปรตีน

ที่มา : ดัดแปลงจาก Price and Schweight (1978)

การเกิดโรคในอาหารเนื่องจากจุลินทรีย์และพยาธิ

บักเตรีที่ทำให้เกิดโรคพวกนี้ปนเปื้อนอยู่ในเนื้อ จากฝุ่นดินและผู้ประกอบการ บางชนิดสามารถทนความร้อนสูงและเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนเซลล์มากขึ้น พร้อมกับผลิตสารพิษ ได้แก่

1. Clostridium botulinum เกิดขึ้นน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารเป็นพิษชนิดอื่น ๆ พบประมาณ 10-30 ราย/ปี แต่ก็ถือว่ามีความสำคัญเพราะเป็นชนิดของอาหารเป็นพิษที่รุนแรงที่สุด เพราะสารพิษอาจทำให้ตายได้แม้จะได้รับในปริมาณเล็กน้อย สารพิษถูกสร้างขึ้นและขับออกจากเซลล์มาอยู่ในอาหารเป็นพวก exotoxin ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ มีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 10,000 ถึง 900,000 ดาลตัน ถูกทำลายได้ง่าย โดยการนำไปต้มในน้ำเดือด (อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส) นาน 15-20 นาที

มักเกิดจากการบริโภคอาหารกระป๋องที่ผลิตในครัวเรือน(home-canned food) ที่ให้ความร้อนไม่เพียงพอที่จะทำลายสปอร์ของเชื้อนี้ และไม่ได้ผ่านการให้ความร้อนอีกครั้งก่อนรับประทาน เพื่อทำลายสารพิษในไส้กรอก ผลิตภัณฑ์เนื้ออื่นๆ ได้แก่ ลันเชียนมีท แฮม แต่ไม่พบบ่อยนักในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่มีการเติมไนเตรตเพราะสารนี้จะยับยั้งการงอกของสปอร์ของเชื้อนี้ได้ ความเป็นพิษของ botulism พบว่าเกิดภายหลังจากบริโภคสารนี้เพียงเล็กน้อย ไม่กี่นาโนกรัม ก็ทำให้เกิดอาการเป็นพิษได้ภายใน 18-48 ชั่วโมง อาการจะเป็นดังนี้คือ กล้ามเนื้ออ่อนเพลีย ไม่มีแรง สูญเสียความสามารถในการสั่งงานของสมองส่วนกลาง ตาพร่า กลืนน้ำลายลำบาก อาเจียน ท้องเดิน และตามด้วยท้องผูก ถ้าบริโภคมากอาจตายได้ ชนิดของ botulism มี 7 ชนิดคือ A,B,C,D,E,F และ G แต่ที่สำคัญคือชนิด E เซลล์ของ Cl. botulinum มีลักษณะเป็นแท่ง กรัมบวก (gram-positive) สามารถสร้างสปอร์ได้ สปอร์ทนความร้อนได้ดี เจริญเติบโตได้ดีในที่ที่ไม่มีอากาศ พบอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นในดิน น้ำและอาหารชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีน

ในการป้องกันอาหารเป็นพิษชนิดนี้ ควรปฏิบัติตามหลักการของการอนามัยและสุขาภิบาล และเก็บรักษาเนื้อและผลิตภัณฑ์ด้วยการแช่ตู้เย็นอุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส และเมื่อประกอบอาหารก็ควรทำให้สุกก่อนรับประทาน ส่วนอาหารกระป๋องที่มีลักษณะบวมก็ไม่ควรรับประทานเพราะอาจมีสารพิษของแบคทีเรียชนิดนี้อยู่ นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารกระป๋อง ก่อนนำไปรับประทาน เมื่อเปิดกระป๋องแล้ว ถ่ายอาหารใส่ในภาชนะหุงต้ม ไม่ควรต้มในกระป๋องเพราะอาจทำให้สารที่เคลือบหรือโลหะของตัวกระป๋องละลายลงในอาหารได้ ควรต้มให้เดือดนาน 15 นาที เพื่อเป็นการทำลายสารพิษ2. Staphylococcus aureus (Staphyloenterotoxicosis หรือ Staphyloenterotoxemia) เซลล์มีลักษณะกลม อาจอยู่ในลักษณะเป็น pairs, short chains หรือ bunched, grape-like clusters ก็ได้ gram-positive ไม่สร้างสปอร์ สามารถสร้างสารพิษที่ทนความร้อนเป็น enterotoxin ซึ่งสร้างภายในเซลล์ และเมื่อผู้บริโภครับประทานอาหารที่มีเซลล์ของแบคทีเรียชนิดนี้ในจำนวนมากพอ ก็จะเกิดอาการอาหารเป็นพิษขึ้นมาได้ สารพิษเป็นโปรตีนที่มีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 25,000 ดาลตัน ทนความร้อนที่น้ำเดือดได้นานถึง 60 นาที ต้องใช้อุณหภูมิสูงถึง 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที จึงทำลายสารพิษนี้ได้

อาการเป็นพิษจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน พบว่าภายใน 2-6 ชั่วโมง ภายหลังจากได้รับสารพิษ ผู้ป่วยจะเกิดการบวมพองของผนังลำไส้และกระเพาะ (gastroenteritis หรือ gastrointestinal upset) ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของร่างกาย ปริมาณของเชื้อที่ร่างกายได้รับ โดยทั่วไปต้องมากกว่า 100,000 โคโลนีต่อกรัม และปริมาณสารพิษ ซึ่งโดยทั่วไปเพียง 1.0 ไมโครกรัม ก็จะทำให้เกิดอาการได้ นอกจากนี้เชื้อนี้ยังสามาถเป็นผลร้ายต่อระบบประสาทได้เช่นเดียวกับกรณีของ botulism ด้วย มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อ่อนเพลีย ถ้าเป็นมากก็จะปวดศีรษะ ปวดตามกล้ามเนื้อ และเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชีพจรชั่วคราว ส่วนการตายอันเนื่องมาจากอาหารเป็นพิษแบบนี้นั้น มีเป็นจำนวนน้อย มักจะหายได้ภายใน 2-3 วัน แต่ถ้าเป็นมากก็จะใช้เวลานานกว่านี้ และที่ตายไปนั้นส่วนใหญ่จะมีผลมาจากมีอาการหรือโรคอื่นแทรกอยู่แล้วมากกว่า มักเป็นกับเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ ซึ่งมีความต้านทานต่ำและสุขภาพอ่อนแออยู่ก่อนแล้ว

มักพบในผลิตภัณฑ์นม ไก่และแฮม รวมทั้งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ปิ้ง ย่าง รมควัน และเนื้อสด ซึ่งผ่านการให้ความร้อนในช่วงแรกไม่เพียงพอที่จะทำลายเซลล์ของเชื้อชนิดนี้ได้ ควรให้ความร้อนสูงถึง 60 องศาเซลเซียสหรือมากกว่า ไม่เช่นนั้นความร้อนที่จะใช้เป็นตัวกระตุ้นให้แบคทีเรียที่มีอยู่เจริญเติบโตและแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็ว ในช่วงที่ทำให้เย็นลงอย่างช้า ๆ และตั้งรอเวลาไว้ 8-12 ชั่วโมง ก่อนนำมารับประทาน โดยไม่ได้เก็บในที่เย็นพอ (7.2 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า)

เกิดจากโรงงานมีการสุขาภิบาลที่ไม่ดีพอ โดยเฉพาะมีสุขวิทยาส่วนบุคคลของคนงานไม่ดี มักพบเชื้อนี้ปนเปื้อนมาจากคนงานที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีบาดแผล ฝี หนองต่าง ๆ

3. Clostridium perfringens พบในเนื้อสัตว์หลายชนิด ได้แก่ เนื้อโค สุกร แกะและไก่ ทั้งในเนื้อสดและผลิตภัณฑ์ เช่น roast beef, luncheon meat, แฮม, corned beef ส่วนใหญ่จะพบในเนื้อที่ผ่านการทำให้สุก และทิ้งไว้ให้เย็นอย่างช้า ๆ เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องและไม่ได้อุ่นซ้ำอีกครั้งก่อนรับประทาน ผู้บริโภคจะมีอาการปวดท้องและท้องเสีย ภายหลังจากรับประทานอาหารที่มีเชื้อนี้ปนเปื้อนอยู่ในปริมาณมากกว่า 108 โคโลนีของเซลล์ปกติต่อกรัม เป็นเวลา 8-22 ชั่วโมง หรืออาจจะเกิดเนื่องจากรับประทานอาหารที่มีสปอร์ของเชื้อนี้อยู่ แล้วเกิดการงอกของสปอร์ในอวัยวะที่เกี่ยวกับการย่อยอาหาร (digestive tract) และสร้างสารพิษขึ้นมา ดังนั้น Cl. perfringens จึงอาจจัดเป็น foodborne infection ได้ด้วย การหุงต้มโดยปกติจะสามารถทำลายเซลล์แบคทีเรียพวกนี้ได้ และถ้าต้องการทำลายสปอร์ต้องใช้อุณหภูมิสูงขึ้น Cl.perfringens จัดเป็นแบคทีเรียประเภทไม่ต้องการอากาศในการเจริญเติบโต เป็นพวก gram-positive ลักษณะเป็นแท่งและผลิตสารพิษได้หลายชนิดด้วยกัน ตั้งแต่ type A ถึง F สารพิษเป็นพวก enterotoxin นอกจากนั้นแบคทีเรียชนิดนี้ยังสามารถผลิตก๊าซออกมาได้ด้วย

การป้องกันอาหารเป็นพิษแบบนี้สามารถทำได้โดยการ ทำให้เนื้อที่ผ่านการทำให้สุกแล้วนั้นเย็นลงอย่างรวดเร็ว แล้วจึงนำไปเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส อย่างมิดชิด หรือถ้าเป็นอาหารที่เหลือก็ควรนำมาอุ่นใหม่ให้ความร้อนจนเดือดหรือร้อนจัด เพื่อสามารถทำลายสารพิษที่อาจจะมีอยู่ได้4. Salmonella เป็นแบคทีเรียที่ติดเชื้อจากอาหารพวกเนื้อสัตว์ (foodborne infection)

บักเตรีนี้สามารถเจริญได้ในร่างกายของผู้บริโภคแล้วผลิตสารพิษ endotoxin ขึ้นภายในเซลล์ ทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการเวียนศีรษะ อาเจียนและท้องเดิน ระยะเวลาของการฟักตัวหรือช่วงเวลาหลังรับเชื้อเข้าไป ถึงปรากฏอาการออกมาจะกินเวลานานกว่า 6 ชั่วโมง มีรายงานว่าการที่จะปรากฏอาการออกมาได้นั้น ผู้ป่วยต้องได้รับเชื้อในปริมาณมากถึงประมาณ 1 ล้านตัว และอาจทำให้ถึงตายได้ถ้าผู้ป่วยเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอ่อนแอมาก่อนแล้วหรือเป็นโรคอย่างอื่นมาก่อนแล้ว

แบคทีเรียเหล่านี้มักจะพบในเนื้อเยื่อและลำไส้ของสัตว์โดยทั่ว ๆ ไปอยู่แล้ว โดยที่ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดต่อสัตว์เหล่านั้นเลย การปนเปื้อนมักเกิดกับซากที่ทำการฆ่าแบบสกปรก โดยเฉพาะแบบที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไปในโรงฆ่าสัตว์ประเทศไทยในปัจจุบัน5. Yersinia ที่สำคัญได้แก่ Y.enterocolitica และ Y. peseudotuberculosis ซึ่งทำให้เกิด

โรค Yersiniosis มีอาการบวมพองของผนังลำไส้และกระเพาะ ท้องร่วง และ/หรือ อาเจียน และมีอาการที่เด่นชัดกว่าโรคอาหารเป็นพิษชนิดอื่นคือ จะมีอาการเป็นไข้และปวดท้อง ระยะเวลาแสดงอาการคือ 24-48 ชั่วโมง ลักษณะทั่วไปของเชื้อนี้คือ เป็นรูปแท่ง gram-negative มักพบในอาหารพวกเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อวัว และเนื้อแกะ เป็นต้น ที่สุขาภิบาลไม่ดี และผ่านการฆ่าเชื้อไม่เพียงพอ รวมทั้งมีการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม6. Listeria monocytogenes เป็นบักเตรีชนิด gram-positive มีแฟลกเจลลา (flagella)

ช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ได้ ทำให้เกิดโรค Listeriosis อาจทำให้สตรีมีครรภ์แท้งได้ และอาจมีผลต่อระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและท้องเดิน เนื่องจากเชื้อนี้สามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิต่ำถึง 3 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงมักจะก่อให้เกิดปัญหาในอาหารแช่เย็น มักพบในอาหารพวก raw milk, cheese, ไอศครีม, ผักสด, fermented raw-meat sausage, raw and cooked poultry, เนื้อสัตว์ทุกชนิด, raw hot dog, raw and smoked fish7. Escherichia coli ที่สำคัญได้แก่ E.Coli 0157:H7 สามารถสร้างสารพิษได้ สารพิษมี

ชื่อว่า verotoxin อยู่ในกลุ่มของบักเตรีกลุ่ม Enterohaemorrhagic E.coli (EHEC) จะไม่เจริญเติบโตที่อุณหภูมิต่ำกว่า 7 องศาเซลเซียส ไม่ทนความร้อน ทำให้เกิดอาการดังนี้ ปวดท้องอย่างรุนแรง ท้องเสีย อาจอาเจียนด้วย ตัวไม่ร้อน มักพบในอาหารพวก

- undercooked/raw hamburger (ground beef)

- dry-cured salami

- home cooked hamburgerตารางที่ 4.4 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาหรือ CDC ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อบักเตรีและอาหารในสหรัฐอเมริกาได้ดังนี้เชื้อบักเตรี ตรวจพบใน จำนวนผู้ป่วยต่อปีในจำนวนประชากร

100,000 (ราย)

Campylobactor

Salmonella

E. Coli 0157:H7

Vibrio

Listeria สัตว์ปีก น้ำนมดิบ น้ำ

สัตว์ปีก เนื้อสัตว์ ไข่ พืชผัก

เนื้อวัวบด น้ำนมดิบ ผักกาดดอง

น้ำส้มสายชูที่ไม่ได้พาสเจอร์ไรส์และ

น้ำแอปเปิล

อาหารทะเล หอยสด

เนยแข็ง 4,000

2,000

25

10

1.58. พยาธิ Trichinella spiralis พยาธิที่ปนเปื้อนในเนื้อสัตว์และเป็นผลให้ผู้บริโภคเจ็บ

ป่วยที่สำคัญที่สุดคือ Trichinella spiralis การติดเชื้อชนิดนี้เกิดจากการบริโภคเนื้อที่ไม่สุกดีนัก พยาธิชนิดนี้เป็น nematode รูปร่างคล้ายตัวหนอนลาวา (lavae) อยู่ภายในซิสต์ (cyst) ฝังตัวอยู่ในกล้ามเนื้อ แหล่งที่สำคัญคือ เนื้อหมู เมื่อบริโภคเนื้อหมูซึ่งมีลาวาของพยาธิชนิดนี้เข้าไป ตัวลาวาก็จะเข้าสู่อวัยวะระบบย่อยอาหารและแทรกตัวเข้าไปในผนังลำไส้ แล้วกลายเป็นตัวแก่ภายใน 5-7 วัน ซึ่งหลังจากนั้นก็จะผสมพันธุ์และออกลูกเป็นตัวลาวาใหม่ ต่อมาลาวาก็จะแทรกเข้าไปอยู่ในระบบหมุนเวียนโลหิต แล้วจึงถูกนำเข้าไปอยู่ตามกล้ามเนื้อต่าง ๆ ของร่างกาย ต่อจากนี้ลาวาก็จะเข้าซิสท์และก็ครบวงจรชีวิตได้

อาการของผู้ที่เป็นทริคิโนซิส (trichinosis) จะมีการเวียนศีรษะ อาเจียนและท้องเดิน โดยอาการเหล่านี้จะปรากฏหลังจากกินพยาธิเข้าไป 24 ชั่วโมง จะมีไข้และร่างกายอ่อนเพลียเมื่อลาวาเริ่มแทรกเข้าไปยังกล้ามเนื้อ ระยะต่อมาเมื่อลาวาเข้าซิสท์ก็จะทำให้รู้สึกเจ็บกล้ามเนื้อ ในบางครั้งอาจมีผลต่อระบบประสาทกลางทำให้มีอาการคือ ชักกระตุกและอาจถึงสลบ อัตราการตายด้วยทริคิโนซิสมีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น

การป้องกันอาจทำได้โดยการทำให้เนื้อสุกรหรือผลิตภัณฑ์ให้สุกเต็มที่คือ อุณหภูมิภายในเนื้อวัดได้ไม่ต่ำกว่า 58.5 องศาเซลเซียส หรือจะแช่แข็งที่ –15 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านี้ เป็นเวลา 20 วัน ก็จะกำจัดได้ ดังนั้นโดยทั่ว ๆ ไป จึงควรแนะนำให้ผู้บริโภคทำเนื้อให้สุกคือ อุณหภูมิภายในใจกลางก้อนเนื้อไม่ต่ำกว่า 59 องศาเซลเซียส การให้สัตวแพทย์ตรวจเนื้ออย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยง เลือกซื้อเนื้อหมูที่ไม่มีตัวอ่อนของพยาธิ ซึ่งมีลักษณะเป็นเม็ดมีขาวใสคล้ายเม็ดสาคู ส่วนการรักษาโดยทั่วไปจะให้ยา thiabenzole หรือ methyridineลักษณะการเสื่อมเสียเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีและการป้องกัน

1. การเหม็นหืน (rancidity) สาเหตุใหญ่ของการเหม็นหืนในเนื้อสัตว์เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันไม่อิ่มตัวโดยออกซิเจนจะมีบทบาทสำคัญในการเกิดปฏิกิริยานี้ ออกซิเจนอาจมีอยู่ในภาชนะบรรจุ และจะมีตัวเร่งปฏิกิริยา ได้แก่ อุณหภูมิในการเก็บรักษา แสงสว่าง สารแคทตาไลท์ (prooxidant catalyst) ซึ่งได้แก่ เกลือ ก๊าซโอโซน สารพวกเปอร์ออกไซด์ และสารพวก strong oxidizing agents ต่าง ๆ โลหะหนัก เช่น ทองแดง พบว่าไขมันในเนื้อสัตว์เมื่อเก็บไว้นาน ๆ จะมีการแตกตัว ทำให้เกิดการเหม็นหืนได้ ทำให้เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เสื่อมเสียได้ ส่วนใหญ่จะเกิดแบบ “hydrolytic rancidity” เกิดจากสารพวกฟอสโฟไลปิด ซึ่งอยู่ในเนื้อเยื่อและไตรกลีเซอไรด์ที่พบสะสมอยู่ในร่างกาย อาจถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์ในสภาวะที่มีน้ำหรือความชื้น กลายเป็นกรดไขมันอิสระและกลีเซอรอล กรดไขมันอิสระที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการเหม็นหืนได้ สามารถป้องกันได้โดยการลดปริมาณออกซิเจนในภาชนะบรรจุ เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ และพยายามให้ผลิตภัณฑ์โดนแสงสว่างน้อยที่สุดเป็นต้น

2. การเกิด color defect ในผลิตภัณฑ์เนื้อบ่ม color defect ที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์เนื้อบ่มที่ผ่านกระบวนการทำให้สุกแล้ว ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้น เนื่องจากไมโอโกลบินเปลี่ยนไปเป็นไนโตรโซฮีโมโครมไม่หมด หรือเกิดจากการที่ไนโตรโซฮีโมโครม เปลี่ยนไปเป็นสารประกอบอื่น

ลักษณะของ color defect เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีที่พบมีดังนี้คือ ผลิตภัณฑ์มีสีซีด การซีดจางของสีในระหว่างการเก็บรักษา การเกิดลักษณะเป็นแผ่นสีเขียวและการเกิดสีน้ำตาล รายละเอียดของ color defect ต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้คือ

2.1 ผลิตภัณฑ์มีสีซีด (pale color) เนื่องจากการบ่มไม่เพียงพอ มักพบใน

ผลิตภัณฑ์พวกแฮม ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ (Gillespie 1960) จะเห็นที่ผิวหน้าของผลิตภัณฑ์มีสีซีดจางลงอย่างรวดเร็ว ส่วนภายในผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะเป็นสีเทาหรือสีเขียวจาง ๆ เกิดขึ้น (Holland 1980) การบ่มที่ไม่เพียงพออาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้คือ การใช้ไนไตรต์น้อยเกินไป, อุณหภูมิที่ใช้ในการบ่มเนื้อต่ำเกินไป, เวลาที่ใช้ในการบ่มเนื้อและการทำให้เนื้อสุกน้อยเกินไป, ใช้ PSE (pale soft and exudative meat) และการที่ pH ของเนื้อสูงเกินไป ซึ่งสามารถลดปัญหานี้ลงได้โดยการใช้สารเร่งการหมักเช่น โซเดียมเออร์ริธอเบทและแอสคอร์เบท และโซเดียมแอซิดไพโรฟอสเฟต เป็นต้น หรือรักษาอุณหภูมิในการบ่มเนื้อไม่ให้ต่ำเกินไป โดยควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 2-3 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาของการหมัก สำหรับการใช้ PSE meat ซึ่งดูดซึมสารที่ใช้ในการหมักได้ไม่ดี อาจแก้ไขได้โดยการเพิ่ม brine retention ในเนื้อโดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต เช่น การเพิ่มเวลาในการผสมและการนวด และเพิ่มปริมาณเกลือที่ใช้เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เม็ดสีหรือรงควัตถุในเนื้อได้มีโอกาสสัมผัสกับสารที่ใช้ในการหมักได้มากขึ้น (อย่างน้อยร้อยละ 70)

2.2 การซีดจางของสีในระหว่างการเก็บรักษา (fading during storage)

เป็นปัญหาใหญ่ที่พบในระหว่างการวางขายและการเก็บรักษาโดยการแช่เย็น สีของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนจากสีชมพูสดใสเป็นสีเทาอมชมพูซีด ๆ สาเหตุใหญ่เกิดจาก 2 สาเหตุคือ แสงและออกซิเจนในอากาศ การป้องกันไม่ให้ถูกแสงโดยการบรรจุผลิตภัณฑ์ในวัสดุบรรจุที่ทึบแสง (opaque) ซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างยากสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ วิธีที่เป็นไปได้คือ การป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับออกซิเจน ซึ่งออกซิเจนทำให้เกิดการซีดจางของสีได้โดยออกซิเจนไปทำให้ไนโตรโซฮีโมโครมเกิดการออกซิเดชันไปเป็นสารประกอบอื่นได้ การป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับออกซิเจนทำได้โดยใช้วิธีการบรรจุที่เหมาะสมดังนี้คือ

2.2.1 ใช้การบรรจุแบบสุญญากาศ (Andersen และคณะ 1988) โดย

การบรรจุผลิตภัณฑ์ในพลาสติก ซึ่งมีอัตราการซึมผ่านของออกซิเจนต่ำ แล้วบรรจุแบบสุญญากาศที่ระดับสุญญากาศมากกว่าร้อยละ 95 หลังจากนั้นจึงเก็บในที่เย็นและมืดนาน 4 วัน เพื่อลดปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับต่ำพอที่จะไม่เกิดการสลายตัวของรงควัตถุเนื่องจากแสง วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป

2.2.2 การ flushing ใน high barrier film ที่ใช้ slight overpressure

(Andersen และคณะ ,1990) เป็นการเจือจางปริมาณออกซิเจนที่เหลืออยู่ในระดับที่ต่ำพอ วิธีนี้เป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายสูงและวิธีการปฏิบัติค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อน

4.2.3 การใช้วิธี interactive packaging (Adersan และ

Rasmusson,1992) เป็นวิธีที่ค่อนข้างใหม่สำหรับระบบของการบรรจุอาหาร โดยการใช้สารดูดออกซิเจน (oxygen absorber) ร่วมกับการใช้พลาสติก ซึ่งมีอัตราการซึมผ่านของออกซิเจนต่ำ แล้วเก็บในที่เย็นและมืดนาน 10 ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ให้ต่ำกว่าจุดที่จะเกิดการสลายตัวของรงควัตถุ เนื่องจากแสงได้ สารดูดออกซิเจนมีลักษณะเป็นผง ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย active iron oxide ซึ่งหลังจากดูดออกซิเจนและทำปฏิกิริยากับไอน้ำในอากาศแล้วจะเปลี่ยนไปเป็น iron oxides และhydroxides สารดูดออกซิเจนจะบรรจุในถุงเล็ก ๆ คล้ายกับสารดูดความชื้น (desiccant) วิธีใช้ก็โดยวางถุงนี้ลงไปในถุงพลาสติกที่บรรจุผลิตภัณฑ์อยู่ การบรรจุอาจใช้แรงงานคนหรือใช้เครื่องมือก็ได้ ในผลิตภัณฑ์จะมีปริมาณออกซิเจนอยู่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ซึ่งมีปริมาณออกซิเจนในระดับนี้นอกจากจะช่วยป้องกันการซีดจางของสีแล้ว ยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา, แมลง บักเตรีทั้งพวก aerobic และ facultative anaerobic (ยกเว้น lactic acid bacteria) และช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชันของไขมันอีกด้วย ตัวอย่างของสารดูดออกซิเจน ได้แก่ AgelessR GM-50, AgelessR SS-50 เป็นต้น

การเกิดการซีดจางของสีนอกจากจะเกิดจากแสงและออกซิเจนในอากาศแล้ว ยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ได้อีก ได้แก่

• การใช้ไขมันที่เหม็นหืน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไขมันที่เหม็นหืน เช่น พวกเปอร์ออกไซด์จะทำลายรงควัตถุ

• การเก็บที่อุณหภูมิสูงและการที่สุขลักษณะในการผลิตไม่ดี ทำให้มีบักเตรีเริ่มต้นสูง และเมื่อเก็บก็ยิ่งเจริญเติบโตได้ดี และผลิตสารที่สามารถทำลายรงควัตถุได้ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) จากแบคทีเรียพวก Lactobacillus viridescens, Leuconostoc spp. เป็นต้น

• การที่เนื้อสัมผัสกับสารประกอบออกซิไดซ์ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไฮโปคลอไรท์ (hypochlorite) เป็นต้น2.3 การเกิดลักษณะเป็นแผ่นสีเขียว (green patch) มักพบในผลิตภัณฑ์เนื้อที่มีความ

เป็นกรดสูง เช่น พวก ไส้กรอกเปรี้ยว, pickled pig feet เป็นต้น ซึ่งที่ pH ต่ำนี้พบว่าไนไตรต์จะสามารถเกิดปฏิกิริยาได้สูง (Gillespie,1960) ทำให้เกิดลักษณะเป็นสีเขียวในผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกว่า nitrite burn อาจเกิดจากการใช้ไนไตรต์ในปริมาณที่สูงเกินไป การกระจายตัวของไนไตรต์ไม่ทั่วถึงอาจเพราะใช้แรงดันในการฉีดต่ำเกินไป การผสมหรือการนวดไม่ทั่วถึง นอกจากนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการบ่มที่น้อยเกินไปเนื่องจากใช้อุณหภูมิและเวลาในการบ่มต่ำเกินไป

2.4 ผลิตภัณฑ์เนื้อหมักรมควันมีสีน้ำตาล เกิดขึ้นที่ผิวด้านนอกเนื่องจากการสูญเสียน้ำ

การปนเปื้อนเนื่องจากสารเคมีสารเคมีในที่นี้หมายถึง สารเคมีที่สัตว์กินเข้าไป หายใจเข้าไปและซึมเข้าไปทางผิวหนัง หรือจากวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้มากเกินไป จนอาจตกค้างในร่างกาย หรือทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง (carcinogens) กากเหลือจากสารเคมีที่มาจากอาหารสัตว์ ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมนส์ และสารเหมือนฮอร์โมนส์ เช่น โปรเจสเตอโรน (progesterone) แร่ธาตุ เช่น เซเลเนียม จากอาหารสัตว์ที่ปลูกในที่ที่มีแร่เซเลเนียมในดินสูง สารเคมีที่มาจากยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า และยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชอื่น ๆ เป็นต้น

กากเหลือจากสารเคมีอาจสะสมและทำให้เนื้อเยื่อเฉพาะส่วนของร่างกายเสียหาย ดังนั้นการนำเนื้อจากสัตว์เหล่านี้ไปบริโภคจึงควรหลีกเลี่ยง และใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก

1. ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) ได้แก่ ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม ซัลโฟนาไมด์ ที่พบตกค้างใน

เนื้อสุกร โดยทั่วไปการใช้ยาปฏิชีวนะในการผลิตสัตว์ อาจใช้ในปริมาณสูงเพื่อรักษาสัตว์ป่วย หรือใช้ในปริมาณต่ำในอาหารสัตว์ เพื่อป้องกันหรือลดโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ และปรับปรุงประสิทธิภาพของอาหารสัตว์ และการเจริญเติบโตของสัตว์ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิต แต่การใช้ยาปฏิชีวนะอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ โดยอาจทำให้เกิดบักเตรีที่ดื้อยานี้ขึ้นในร่างกายของมนุษย์ หรืออาจทำให้เกิดการตกค้างของยาปฏิชีวนะในร่างกาย ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้ในผู้ที่แพ้ยาชนิดนี้ได้ เช่น พบว่าผู้ที่ได้รับยาเพนนิซิลินเพียง 10 ไมโครกรัม ก็จะก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดชนิดและปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ในอาหารสัตว์ และได้กำหนดช่วงเวลาระหว่างการให้ยาสัตว์กับการฆ่า ซึ่งต้องนานพอที่จะทำให้ยาปฏิชีวนะถูกขับออกไปจากร่ายกายสัตว์ได้หมด ชนิดของยาปฏิชีวนะที่ห้ามใช้ในอาหาร ได้แก่

• เพนนิซิลิน และเตตราซัยคลิน - เนื่องจาก 2 ตัวนี้เป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคในมนุษย์ จึงเกรงว่าถ้าหากมนุษย์ได้รับยา 2 ตัวนี้ที่ตกค้างในเนื้อสัตว์ อาจทำให้ร่างกายสามารถสร้างเชื้อที่ดื้อยา 2 ตัวนี้ขึ้นมาได้ ทำให้เมื่อใช้ยา 2 ตัวนี้รักษาโรคจะไม่ได้ผล

• คลอแรมเฟนิคอล - เนื่องจากอาจทำให้เกิดโรคโลหิตจางได้2. ฮอร์โมนส์ จุดประสงค์ของการใช้ฮอร์โมนส์ในสัตว์เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของ

สัตว์ (growth promoting) ลดปริมาณอาหารสัตว์ที่ต้องใช้ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตทำให้สามารถจำหน่ายเนื้อสัตว์ได้ในราคาที่ถูกลง และช่วยลดปริมาณไขมันในเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นข้อดีแก่ผู้บริโภค ปกติมีการใช้ในเนื้อวัว เนื้อแกะ วิธีการใช้ฮอร์โมนส์ไม่ได้ใส่เข้าไปในอาหารสัตว์ แต่ใช้โดยการฉีดเข้าไปที่หลังหู ซึ่งตามปกติไม่ได้นำมาบริโภค

ชนิดของฮอร์โมนส์ที่ FDA อนุญาตให้ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกามีอยู่ด้วยกัน 5 ชนิด

ได้แก่ เอสตราไดออล (estradiol) ,เทสโทสเตอโรน (testosterone), โปรเจสเตอโรน (progesterone) ,

เทรนโบโลน อะซีเตท (trenbolone acetate) และเซอรานอล (zeranol) ส่วนฮอร์โมนส์ที่ห้ามใช้ไปแล้วคือ ไดเอททิลสติลเบสเตอโรล (diethylstilbesterol;DES) เนื่องจากอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งได้

ฮอร์โมนเอสตราไดออล เทสโทสเตอโรนและโปรเจสเตอโรน เป็นฮอร์โมนที่ปกติร่างกายต้องสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตตามปกติ พบว่าจะไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายเพราะปริมาณที่รับประทานเข้าไปจากเนื้อสัตว์ถือว่าน้อยมาก น้อยกว่าร้อยละ 1 ของฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตตามปกติ และฮอร์โมนที่รับประทานเข้าไป ร่างกายจะดูดซึมได้เพียงร้อยละ 10 นอกจากนี้ยังพบว่าในอาหารบางชนิดมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในปริมาณมากกว่าเนื้อวัว ดังตารางที่ 4.5ตารางที่ 4.5 ปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนSource of Estrogen Amount (ng.)

Estrogen contained in 4 ounces of:

Beef from non-implanted steer, raw

Beef from implanted steer, raw

Beef from non-pregnant heifer, raw

Beef from pregnant heifer, raw

Cabbage, raw

Peas, rawEstrogen produced per day by:

Childen

Boys

Girls

Men

Non-pregnant women

Pregnant women

1.2

1.6

1.5

24-63

2700

45441,500

54,000

136,000

192,000-1,190,000

4,000,000-64,000,000ส่วนฮอร์โมนเทรนโบโลน อะซีเตท และเซอรานอลเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ ได้กำหนดปริมาณการใช้สูงสุดไม่เกิน 50 และ 20 ppb. (ส่วนในล้านล้านส่วน) ตามลำดับ ซึ่งถ้าใช้ในปริมาณไม่เกินที่กำหนด ก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย3. สารเร่งเนื้อแดง จากความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมเลือกซื้อสุกรแต่เนื้อแดงและไม่มีมัน ทำให้ผู้เลี้ยงสุกรหาวิธีที่จะเลี้ยงสุกรให้มีมันน้อยที่สุดและมีปริมาณเนื้อมากที่สุด เพราะจะได้ราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาด จึงทำให้ผู้เลี้ยงสุกรนิยมใช้ยาในการเร่งเนื้อแดงในสุกร โดยใช้ยากลุ่ม Beta-agonists เช่น Salbutamol หรือ Clenboterol ซึ่งมีคุณสมบัติในการขยายหลอดลมและช่วยให้กล้ามเนื้อขยายตัว แต่อาจมีผลข้างเคียงคือทำให้มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจสั่น หัวใจเต้นแรงกว่าปกติ กระวนกระวาย วิงเวียน ปวดศีรษะ ดังนั้นจึงห้ามใช้กับผู้เป็นโรคหัวใจ และใช้อย่างระมัดระวังในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วย Hyperthyroidism ดังนั้นการเลี้ยงสุกรโดยใช้ยาเหล่านี้จึงเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะอาจตกค้างในเนื้อสัตว์ และเป็นการเลี้ยงที่ทารุณสัตว์เพราะมีผลทำให้สุกรที่ได้รับสารเร่งดังกล่าวมีลักษณะแตกต่างไปคือ เวลาเดินจะต้วมเตี้ยมและมีอาการสั่นอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากได้รับยา เมื่อฆ่าและชำแหละเนื้อแล้ว เนื้อจะมีสีแดงเข้มค่อนข้างแห้ง ไม่เหมือนเนื้อสุกรปลอดสาร ซึ่งจะออกสีชมพูอมแดงผลกระทบของสาร Beta-agonists ต่อผู้บริโภค

1. ผลต่อหัวใจ มีผลทำให้หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ เป็นเหตุให้ผู้ป่วยโรคหัวใจเกิดอาการหัวใจวายได้

2. ผลต่อสภาวะจิตใจ ผู้สูงอายุที่ใช้ยานี้จะพบอาการประสาทหลอนได้

3. ผลต่อกล้ามเนื้อ นิ้วมือสั่น ชีพจรเต้นเร็วขึ้น เป็นตระคริวและอาการอื่น ๆ อีก

4. ผลต่ออิเลคโทรไลท์ในร่างกาย ยานี้มีผลต่อเอนไซม์ ทำให้เกิดสภาพน้ำตาลในเลือดสูง ดังนั้นการใช้ยาชนิดนี้ ต้องระวังมากในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

5. ผลต่อการคั่งของปัสสาวะ และปัสสาวะไม่ออก

6. ผลต่อการตั้งครรภ์และคลอด ทำให้ทารกคลอดช้ากว่ากำหนด

7. มีผลต่อการเกิดเนื้องอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีประกาศเกี่ยวกับอันตรายจากของ Beta-agonists ที่นำมาผสมอาหารสัตว์และห้ามใช้เป็นวัตถุดิบลงในอาหารสัตว์เช่นกันเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันความปลอดภัยของสารกลุ่มนี้ และสารกลุ่มนี้บางตัวเป็นสารก่อมะเร็ง เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยเมื่อบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์และรักษาตลาดส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร เพราะสารชนิดนี้เป็นสารที่ต้องห้ามในเนื้อสัตว์ตามกฏหมายของต่างประเทศเช่นกัน4. ยาฆ่าแมลง รวมทั้งยาฆ่าหญ้าและยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชอื่น ๆ ใช้ในการผลิตพืชที่เป็นอาหารสัตว์ เมื่อสัตว์กินเข้าไปจะสามารถตกค้างในเนื้อสัตว์ได้ โดยเฉพาะในเนื้อเยื่อที่เป็นไขมัน เมื่อมนุษย์รับประทานเนื้อสัตว์ที่มีสารตกค้างจากยาฆ่าแมลง แม้จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่ยาฆ่าแมลงก็จะสะสมในร่างกาย และอาจมากขึ้นจนก่อให้เกิดอันตรายถึงตายได้ ที่สำคัญคือยาฆ่าแมลงในกลุ่มของ chlorinated hydrocarbon ได้แก่ DDT, lindane, heptachlor, aldrin, และ chlordane เป็นต้น5. วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้มากเกินไป มีวัตถุเจือปนอาหารที่นิยมเติมเข้าไปในการทำ

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หลายชนิด ได้แก่ ไนเตรตและไนไตรต์ เดิมทีเดียวเติมในรูปของดินประสิว คนไทยรู้จักดินประสิวกันดีเพราะเป็นส่วนผสมในดินปืนด้วย แต่สำหรับที่ใช้ในอาหารทราบกันดีว่า

เป็นสารกันเสียช่วยทำให้เนื้อสัตว์เก็บได้นานและมีสีแดงสด ดินประสิวมีชื่อทางเคมีว่าโพแทสเซียมไนเตรต ซึ่งผลของการกันเสียเนื่องมาจากอนุพันธ์ไนเตรต ดังนั้นในการถนอมอาหารสามารถใช้ไนเตรตในรูปอื่นได้ด้วยคือโซเดียมไนเตรต นอกจากไนเตรตแล้วยังสามารถใช้ไนไตรต์ได้ด้วย

การใช้มากเกินความจำเป็นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์นั้น ก็อาจก่อผลเสียขึ้นมาได้ และการใช้ในปริมาณที่เกินกำหนดเช่นนี้จะถือว่าเป็นการปนเปื้อนอย่างหนึ่ง กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้ไนไตรต์ได้โดยให้มีอยู่ในผลิตภัณฑ์สำเร็จไม่เกิน 125 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และไนเตรตไม่เกิน 500 ppm ซึ่งกำหนดเช่นนี้ก็เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า ถ้าใช้ระดับสูงกว่านี้แล้วจะเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะหลัง ๆ มานี้ มีการค้นพบว่าถ้าใช้เกินเช่นนี้จะทำให้เกิดสารไนโตรซามีน ซึ่งเป็นตัวการให้เกิดมะเร็งขึ้นมาได้

การเกิดไนโตรซามีนนั้นอาจเกิดมาจากไนเตรตเปลี่ยนเป็นไนไตรต์โดยแบคทีเรียบางชนิด แล้วไนไตรต์ก็จะถูกรีดิวซ์ได้กรดไนตรัสซึ่งจะไปทำปฏิกิริยากับอามีนในเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่เป็นกรดได้ไนโตรซามีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลไกการเกิดสารไนโตรซามีนดังภาพ

CH3 CH3

NH + HONO  N – NO + H2O

CH3 CH3

(Dimethylamine) ( Nitrous acid ) (Dimethylnitrosamine)ภาพที่ 4.5 แสดงกลไกการเกิดสารไนโตรซามีน

ที่มา : Pearson และ Tauber (1984)ในสัตว์ทดลองนั้นพบว่าไนโตรซามีนอาจทำให้เป็นโรคมะเร็งในที่ต่าง ๆ ได้ เช่น หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับและแม้แต่ในสมอง ขึ้นอยู่กับว่าได้รับอามีนชนิดใดเข้าไปภาพที่ไม่ปรากฏ ให้หาในเวบ การปนเปื้อนและการเน่าเสียของเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์
  chockajup    

Comment :  2 10 August 2007
ขอบคุณคับ

  bank    

Comment :  3 19 February 2008
ค่ะดี
  อรัญญา    

Comment :  4 29 June 2008
คีครับชอบบ
  อ่อน    

Comment :  5 06 August 2008
ขอบคุณค่ะ ที่นำสาระดีๆ ที่ต้องการอย่างมากมาแนะนำถ้าคะแนนออกมาดี จะขอบคุณอีกครั้งแต่ก็ขอบคุณร่วงหน้าแล้วกันนะค่ะ^__________^ !!!!
  หญิง    

Comment :  6 14 August 2008
ถ้ามีข้อมูลอ้างอิงจะดีมากกว่านี้นะค่ะ
  หญิง    

Comment :  7 29 October 2008
ขอบคุณมากค่ะ ที่นำเรื่องดีๆมาให้ทราบ
  มิค    


กรุณา Login ก่อนทำการแสดงความคิดเห็นค่ะ
 
 
LAST UPDATE   ========================
รีวิว: โปรโมชั่น บุฟเฟ่ต์กุ้งเผา Sizzling Prawns & Salmon ราคาท่านละ 1,399++ บาท รวมเครื่องดื่ม
มา 4 จ่าย 3 บุฟเฟ่ต์ซันเดย์ บรันช์ คอนเซปต์ใหม่ยกทะเลขึ้นบก หลากหลายเมนูรับรองอิ่มคุ้ม
ชวนไปชิมบุฟเฟ่ต์ติ่มซำคำโต จากห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
รีิวิว..อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์มื้อกลางวันห้องอาหารแกรนด์ คาเฟ่ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
China Table อาหารจีนสไตล์โมเดิร์น ที่มีความลงตัวทั้งรสชาติและพรีเซนเทชั่น
 
FOLLOW ME    =========================
Add เว็บเป็นหน้าแรก